However, if your spouse has already been in Poland with a valid Karta Pobytu for at least 2 years, then you can apply for a residence permit named “residence with family”, which will grant you access to the labor market – Read more Expat Poland Epatpoland: blue card poland, karta pobytu kraków, legalizacja pobytu Kraków, obywatelstwo polskie, oświadczenie powierzenia pracy kraków. Usually they give residence visa type D which is minimum for 3 months and once he is in Poland he can apply for Karta pobytu (Residence card). Na podstawie decyzji administracyjnej o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały Cudzoziemiec uzyskuje prawo do mieszkania i dostępu do rynku pracy bez konieczności wnioskowania o dodatkowe zezwolenia. . Dodatkowo karta pobytu jest dokumentem pobytowym, który oprócz ważnej polskiej wizy krajowej, uprawnia jego posiadacza, do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, jeśli cudzoziemiec: – posiada ważny dokument podróży, You can get a temporary residence (karta pobytu) in Poland if you can demonstrate that you will be staying in Poland for more than 3 months in order to work, study or for family reasons (e.g. Application to the Chief of the Office for Foreigners for the Issue or Replacement a Travel Document Envisaged under the Geneva Convention of 28 July 1951 The validity of a temporary residence permit can last for three years, after which time you should apply for an extension of the residence card. This type of permit will not allow you to work in Poland without an additional work permit. A temporary residence card in Poland – basic information. Permission for temporary residence is normally granted for a maximum of 2 years. The application for the registration of residence of a UE citizen should be submitted in person to the voivode competent for the EU citizen’s place of residence, not later than the next business day after the expiration of 3 months period from the date of entry into the territory of the Republic of Poland. Profesjonalne i szybkie załatwianie formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemca w Warszawie i okolicach: rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy, karta pobytu, zezwolenia na pracę, zaproszenie dla cudzoziemca i inne. Residence Permit in Poland (Karta pobytu) is a document confirming the identity of a foreigner and the legality of residence in Poland. Карта побыту (от польского Pobytu – пребывание) – документ, подтверждающий статус вида на ... 445 Объясняем, как и для чего студенту в Польше получать карту часовего побыту Registration and extension of Residence Permit in Poland takes place only in Poland. marriage to a Polish citizen). Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego na … Where and when to submit an application. To whom and for what period of time it may be granted. Temporary residence card is granted to foreigners who plan their stay for a period longer than 3 months. Foreigners, whose purpose of residence within the territory of the Republic of Poland is highly qualified employment, i.e. The Bytu Card allows you to freely move around all EU countries.